Tuấn, . V. A. ., Giang, N. T. H. ., & Dung, Đặng T. N. . (2021). Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ LP-PLA2, APO A-I, APO B, tỷ số APO B/APO A-I huyết thanh trong bệnh động mạch vành. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 140(4), 194-202. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v140i4.149