Hùng, N. D. ., Huề, N. D. ., Dũng, L. T. ., & Quang, N. N. . (2021). U xơ thể xơ cứng tại xương sườn: Báo cáo ca lâm sàng và y văn. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 142(6), 152-157. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v142i6.200