Công, M. T. ., Minh, T. B. ., Thảo, P. T. ., Oanh, T. T. ., Liên, N. T. T. ., Đếm, P. V. ., & Nam, N. T. . (2024). 2. Độ nhạy của tiêu chuẩn EULAR/ACR 2019, SLICC 2012 và ACR 1997 trong chẩn đoán Lupus ban đỏ hệ thống trẻ em. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 176(3), 8-15. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v176i3.2275