Thư, T. T. A. ., Linh, V. K. ., Trần Khánh, H., Thủy, P. T. T. ., Tuấn, V. A. ., Hương, L. T. ., Vũ, H. H. ., & Đăng, T. N. . (2024). 27. Thử nghiệm đo lường nồng độ phơi nhiễm bụi PM2.5 cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 176(3), 232-241. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v176i3.2283