Duy, K. V. ., Chung, L. Q. ., & Phượng, K. T. B. . (2021). Tỷ lệ hiện mắc bệnh bụi phổi than ở người lao động tại một Công ty khai thác than hầm lò, năm 2020 . Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 144(8), 350-360. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v144i8.456