Duy, K. V. ., Quỳnh, N. T. ., Thảo, N. T. ., & Hương, P. M. . (2021). Thực trạng sức khỏe của người lao động làm nghề mộc xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội, năm 2020. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 144(8), 425-432. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v144i8.457