Quang, L. H. ., Hương, L. T. ., Liễu, N. T. T. ., Hiền, D. T. T. ., & Ninh, N. T. . (2021). Điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn bán trú trong các trường học của thành phố Thanh Hóa năm 2020. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 144(8), 370-377. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v144i8.477