Chung, L. T. K. ., Hạnh, B. T. M. ., Đạt, Đào X. ., Linh, T. T. ., & Vững, N. Đăng . (2021). Một đánh giá về khả năng tương đồng kết quả xét nghiệm công thức máu. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 144(8), 155-165. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v144i8.478