Thăng, C. V. ., Hoàn, L. T. ., & Hương, L. V. T. . (2021). Kiến thức về quản lý chất thải rắn của nhân viên y tế tại ba Bệnh viện tại Hà Nội năm 2018. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 144(8), 387-393. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v144i8.480