Anh, T. Q. ., Hiệp, L. V. ., & Hà, N. T. . (2022). Kiến thức, thái độ, thực hành về phân loại chất thải rắn y tế của sinh viên y khoa. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 151(3), 200-208. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v151i3.612