Yen, H. T. ., Tung, T. T. ., & Hien, D. T. T. . (2021). The evaluation of acute and subchronic toxicities of An Phu Khang capsules in experimental animals. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 148(12), 86-95. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v148i12.615