Hậu, H. T. ., Trung, N. V. ., & Hội, L. T. . (2022). Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng của bệnh nhân nhiễm Rickettsia tại một số bệnh viện khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 5/2018 đến tháng 10/2019. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 151(3), 122-128. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v151i3.620