Quỳnh, B. T. N. ., Bằng, N. H. ., Thu, H. T. ., Thảnh, N. V. ., & Chính, D. Q. . (2022). Tạo thư viện chứng dương cho xét nghiệm sinh học phân tử chẩn đoán bệnh Beta Thalassemia. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 151(3), 9-17. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v151i3.641