Hong, T. T. T. ., Xuan, L. T. ., Minh, T. Q. ., Hang, V. V. ., Van Anh, P. T. ., & Hien, D. T. T. . (2021). Sub-chronic oral toxicity study of “Kien Nao Dan” tablets in experimental animal. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 148(12), 16-23. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v148i12.774