Ngoc, L. T. N. ., Xuan, L. T. ., Phuc, N. V. ., Minh, T. Q. ., Hang, V. V. ., Van Anh, P. T., & Duong, D. T. . (2021). Analgesic activity of Phong Thap Dan tablets in animal models. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 148(12), 32-37. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v148i12.785