Huy, T. L., & Anh , T. D. (2021). A case of primary breast diffuse large B cell lymphoma. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 148(12), 102-107. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v148i12.787