Đức, P. H., Giang, Đỗ T. ., Sơn, N. K., Giang, Đoàn T., & Tuấn, L. M. (2022). 5. Biểu hiện tổn thương phổi trên cắt lớp vi tính ở những bệnh nhân nhiễm covid-19 giai đoạn sớm theo nhóm tuổi. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 156(8), 35-42. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v156i8.951