Hinh, V. T. ., & Liệu, N. V. . (2022). 6. Rối loạn thần kinh tự chủ ở bệnh nhân parkinson dựa theo thang điểm Scopa - aut. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 156(8), 43-50. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v156i8.955