An, N. H., Lưu, V. Đăng, & Tôn, M. D. (2022). 11. So sánh kết quả của ba kỹ thuật lấy huyết khối lần đầu cho tắc mạch lớn tuần hoàn trước. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 156(8), 84-93. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v156i8.995