Hằng, N. T. ., Hùng, N. D. ., & Huề, N. D. (2022). 12. Trượt thân đốt sống thắt lưng do thoái hóa mất vững: Vai trò của cộng hưởng từ. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 156(8), 94-101. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v156i8.998