TUẤN, N. V. .; HÀ, T. T. T. .; YẾN, N. H. . 12. Đặc điểm stress và chiến lược đối phó ở thanh thiếu niên rối loạn lo âu lan toả. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 160, n. 12V1, p. 77-86, 2023. DOI: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1103. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1103. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.