NHI, T. T. D. .; NHUNG, P. H. . 4. Phân bố của các chủng Klebsiella pneumoniae theo giá trị nồng độ ức chế tối thiểu của amikacin . Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 160, n. 12V1, p. 26-32, 2023. DOI: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1157. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1157. Acesso em: 21 tháng 3. 2023.