LINH, L. H. H. .; MINH, N. N. .; HỒNG, T. K. . 38. Vận động thể lực và các yếu tố liên quan ở học sinh trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 160, n. 12V1, 2023. DOI: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1175. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1175. Acesso em: 5 tháng 3. 2024.