LAN, Đặng T. N. .; NGỌC, N. D.; QUANG, L. H. .; TÚ, L. T. .; VÂN, Đặng T. H. . 21. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hội chứng DiGeorge ở trẻ em. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 160, n. 12V1, p. 156-165, 2023. DOI: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1199. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1199. Acesso em: 21 tháng 3. 2023.