HÀ, T. T.; HUY, N. V.; HÂN, T. N.; KHÁNH, T. V. 6. Nghiên cứu mối liên quan giữa kiểu gen CYP1B1 với kiểu hình ở bệnh nhân glôcôm bẩm sinh nguyên phát. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 160, n. 12V1, p. 40-45, 2023. DOI: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1392. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1392. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.