ANH, P. T. V. .; MINH, T. C. .; LOAN, N. T. T. .; NGAN, N. T. .; TRUONG, N. V. .; GIANG, N. K. .; NGA, N. T. Q. .; TUNG, T. T. . 3. The effects of KEM CON ONG and KEM TRI BONG creams on thermal burn in rats. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 166, n. 5E12, p. 20-28, 2023. DOI: 10.52852/tcncyh.v166i5E12.1524. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1524. Acesso em: 12 tháng 6. 2024.