HA, T. T. .; VAN ANH, P. T. .; TINH, D. X. .; HANG, D. T. T. . Evaluation of acute and subchronic toxicity of “Tran Chau Nguu Hoang Hoan” in experimental animals. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 148, n. 12, p. 38-47, 2021. DOI: 10.52852/tcncyh.v148i12.252. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/252. Acesso em: 6 tháng 10. 2022.