VAN ANH, P. T.; HA, T. T.; NGUYET, T. M.; HANG, D. T. T. Subchronic oral toxicity of Rabella powder in experimental rats. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 148, n. 12, p. 78-85, 2021. DOI: 10.52852/tcncyh.v148i12.346. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/346. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.