NGA , N. T. Q. .; VAN , N. T. . Late surfactant replacement therapy and its efficacy on severe bronchopulmonary dysplasia in National Children Hospital. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 148, n. 12, p. 152-157, 2021. DOI: 10.52852/tcncyh.v148i12.422. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/422. Acesso em: 7 tháng 12. 2022.