DUY, K. V. .; QUỲNH, N. T. .; THẢO, N. T. .; HƯƠNG, P. M. . Thực trạng sức khỏe của người lao động làm nghề mộc xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội, năm 2020. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 144, n. 8, p. 425-432, 2021. DOI: 10.52852/tcncyh.v144i8.457. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/457. Acesso em: 22 tháng 1. 2022.