CHUNG, L. T. K. .; HẠNH, B. T. M. .; ĐẠT, Đào X. .; LINH, T. T. .; VỮNG, N. Đăng . Một đánh giá về khả năng tương đồng kết quả xét nghiệm công thức máu. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 144, n. 8, p. 155-165, 2021. DOI: 10.52852/tcncyh.v144i8.478. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/478. Acesso em: 23 tháng 1. 2022.