THĂNG, C. V. .; HOÀN, L. T. .; HƯƠNG, L. V. T. . Kiến thức về quản lý chất thải rắn của nhân viên y tế tại ba Bệnh viện tại Hà Nội năm 2018. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 144, n. 8, p. 387-393, 2021. DOI: 10.52852/tcncyh.v144i8.480. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/480. Acesso em: 23 tháng 1. 2022.