ANH, T. Q. .; HIỆP, L. V. .; HÀ, N. T. . Kiến thức, thái độ, thực hành về phân loại chất thải rắn y tế của sinh viên y khoa. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 151, n. 3, p. 200-208, 2022. DOI: 10.52852/tcncyh.v151i3.612. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/612. Acesso em: 28 tháng 6. 2022.