YEN, H. T. .; TUNG, T. T. .; HIEN, D. T. T. . The evaluation of acute and subchronic toxicities of An Phu Khang capsules in experimental animals. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 148, n. 12, p. 86-95, 2021. DOI: 10.52852/tcncyh.v148i12.615. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/615. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.