HẬU, H. T. .; TRUNG, N. V. .; HỘI, L. T. . Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng của bệnh nhân nhiễm Rickettsia tại một số bệnh viện khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 5/2018 đến tháng 10/2019. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 151, n. 3, p. 122-128, 2022. DOI: 10.52852/tcncyh.v151i3.620. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/620. Acesso em: 28 tháng 6. 2022.