HONG, T. T. T. .; XUAN, L. T. .; MINH, T. Q. .; HANG, V. V. .; VAN ANH, P. T. .; HIEN, D. T. T. . Sub-chronic oral toxicity study of “Kien Nao Dan” tablets in experimental animal. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 148, n. 12, p. 16-23, 2021. DOI: 10.52852/tcncyh.v148i12.774. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/774. Acesso em: 27 tháng 9. 2022.