NGOC, L. T. N. .; XUAN, L. T. .; PHUC, N. V. .; MINH, T. Q. .; HANG, V. V. .; VAN ANH, P. T.; DUONG, D. T. . Analgesic activity of Phong Thap Dan tablets in animal models. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 148, n. 12, p. 32-37, 2021. DOI: 10.52852/tcncyh.v148i12.785. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/785. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.