HUY, T. L.; ANH , T. D. A case of primary breast diffuse large B cell lymphoma. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 148, n. 12, p. 102-107, 2021. DOI: 10.52852/tcncyh.v148i12.787. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/787. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.