AN, N. H.; LƯU, V. Đăng; TÔN, M. D. 11. So sánh kết quả của ba kỹ thuật lấy huyết khối lần đầu cho tắc mạch lớn tuần hoàn trước. Tạp chí Nghiên cứu Y học, [S. l.], v. 156, n. 8, p. 84-93, 2022. DOI: 10.52852/tcncyh.v156i8.995. Disponível em: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/995. Acesso em: 7 tháng 12. 2022.