Hà , Nguyễn Thị Thu, và Nguyễn Thị Thanh Tú. 2022. “12. Tác dụng điều trị Viêm Quanh khớp Vai đơn thuần của bài thuốc ‘Cát căn Gia truật ý Dĩ nhân thang’ ”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 158 (10):94-102. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v158i10.1031.