Tuấn, Nguyễn Văn, Trần Thị Thu Hà, và Nguyễn Hoàng Yến. 2023. “12. Đặc điểm Stress Và chiến lược đối Phó ở Thanh thiếu Niên rối loạn Lo âu Lan Toả”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 160 (12V1):77-86. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1103.