Anh, Pham Thi Van, Vu Viet Hang, Nguyen Thi Minh Nguyet, Pham Thi Thu, Tran Thi Thuy, Tran Viet Dung, và Dinh Thi Thu Hang. 2022. “10. Subchronic Toxicity Assessments of Silymax Complex Capsules in Wistar Rats”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 161 (12E11):78-86. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v161i12E11.1108.