Tuyet, Phuong Anh, Nguyen Thi Thu Huyen, Pham Ngoc Long, Pham Thi Ngoc Bich, và Tran Khanh Toan. 2023. “7. ADL/IADL Limitations and Related Factors in Older Adults in 3 Northern Provinces Vietnam”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 166 (5E12):50-60. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v166i5E12.1130.