Mơ, Nguyễn Thị, và Hoàng Bùi Hải. 2023. “27. Tắc động mạch phổi cấp Nguy Cơ Cao: Nghiên cứu Mô Tả đầu Tiên được báo cáo tại Việt Nam”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 160 (12V1):206-13. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1168.