Linh, Lê Hồng Hoài, Nguyễn Ngọc Minh, và Tăng Kim Hồng. 2023. “38. Vận động thể lực Và các yếu tố Liên Quan ở học Sinh Trung học Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 160 (12V1). https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1175.