Duy, Phạm, Đỗ Thị Thanh Toàn, và Kiều Đình Hùng. 2023. “2. Kết Quả phẫu thuật U màng não góc cầu - tiểu não bằng đường mổ Sau Xoang xích Ma”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 162 (1):10-18. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v162i1.1314.