Hoa, Nguyen Thanh, và Nguyen Manh Ha. (2022) 2023. “24. Unfertilized Oocytes After Intracytoplasmic Sperm Injection and women’s Age”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 161 (12E11):209-18. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v161i12E11.1324.