Công, Mai Thành, Nguyễn Thị Diệu Thúy, và Phó Hồng Điệp. 2021. “Tổn thương bọng nước xuất huyết ở Trẻ bị Ban xuất huyết Henoch Schönlein”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 140 (4):78-84. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v140i4.135.