Hà, Trần Thu, Nguyễn Văn Huy, Trương Như Hân, và Trần Vân Khánh. 2023. “6. Nghiên cứu mối Liên Quan giữa kiểu Gen CYP1B1 với kiểu hình ở bệnh nhân glôcôm bẩm Sinh Nguyên phát”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 160 (12V1):40-45. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1392.