Linh, Đào Nguyễn Hà, Nguyễn Văn Huy, Phạm Trọng Văn, và Trần Vân Khánh. 2023. “7. Đặc điểm lâm sàng Và đột biến Gen RB1 ở bệnh nhân U Nguyên bào Võng mạc một mắt”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 160 (12V1):46-53. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1394.